Disclaimer en privacy

Aansprakelijkheid

Informatie

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Ondanks alle zorg kan het toch gebeuren dat wat hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of door de tijd is achterhaald. 

Daarom is enige voorzichtigheid geboden wanneer je na een bezoek aan deze site tot een besluit zou willen overgaan. De enig juiste en actuele informatie is deze die je ontvangt in een persoonlijk overleg met een van onze medewerkers.

Beeldmateriaal

Op deze website komen uitsluitend cliënten in beeld die hiervoor expliciet hun toestemming hebben gegeven. Mocht er desondanks bezwaar worden gemaakt tegen de publicatie van een specifieke afbeelding of filmpje zal dit mediabestand op eenvoudige vraag aan de verantwoordelijke website (zie contactgegevens) verwijderd worden. 

Privacybeleid

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

De vzw Organisatie der Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle cliëntgegevens. In elke voorziening is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid dat gemakkelijk te contacteren is via ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de cliënt kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de vzw. Die is gemakkelijk per mail te contacteren ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

In de voorziening verwerken wij persoonsgegevens van de cliënten omwille van volgende doelen:

 • intake van cliënten;
 • de individuele dienstverleningsovereenkomst;
 • de handelingsplanning;
 • administratie en facturatie;
 • medische en therapeutische zorg;
 • nazorg en doorverwijzing;
 • public relations;
 • camerabewaking.

2.2 Verwerkte cliëntgegevens

Voor jouw intake en begeleiding verwerken wij volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (in het bijzonder geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummer(s), adresgegevens, mailadres);
 • handelingsplanning, therapieverloop;
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • afbeeldingen;
 • bewakingsbeelden.

 Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel verkregen worden via doorverwijzers, sociale diensten en vorige zorgaanbieders.

2.3 Verwerkte oudergegevens

 • In het geval dat de ouder(s), voogd, bewindvoerder bevoegd is voor het inschrijven van de cliënt, is het noodzakelijk dat wij volgende gegevens verwerken:
 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (in het bijzonder rekeningnummer, betalingen).

2.4 Ontvangers

 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (financiering);
 • Verzekeringsmaatschappijen (in het kader van schade, ongevallen).

2.5 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en hiervoor expliciete toestemming vragen.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de voorziening die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de voorziening van je heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de voorziening permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe voorziening, dan faciliteert de voorziening dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de directie contacteren. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Dit kan momenteel via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: doorgifte van gegevens aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

In de voorziening worden noch cliënten, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.